Hlavní informace

Kontroly překompenzace: Jak vám melou větrné mlýny?

kontroly-prekompenzace-jak-melou-vetrne-mlyny

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aktuálně činí kroky ke zpřísnění kontroly poskytované podpory pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) v České republice. Konkrétně navrhlo a rozeslalo do připomínkového řízení návrh mechanismu, jímž bude kontrolovat, zda nedochází k překompenzaci této podpory. Povinnost kontroly pro vládu, respektive MPO, vyplývá z notifikačního rozhodnutí Evropské komise, které na jednu stranu sice konstatuje, že podpora OZE v ČR vyhovuje evropským pravidlům pro veřejnou podporu, avšak na straně druhé ukládá vládě povinnost vytvořit a aplikovat kontrolní mechanismus pro prevenci překompenzace.

ČR v tomto ohledu není zdaleka jediným státem pod drobnohledem EK - stejnou povinnost mají všechny státy, jimž je notifikační rozhodnutí rovněž adresováno.

O co že se v případě tzv. "překompenzace" vlastně jedná? Překompenzací MPO rozumí takovou výši podpory, která by vedla k překročení „maximální hodnoty vnitřního výnosového procenta investic", zkratkou IRR. Tato procentní hodnota je pro každou výrobní technologii určena zvlášť, a to v následujících rozmezích:

  • Pro výrobny elektřiny z bioplynu IRR ≤ 10,6 %
  • Pro výrobny elektřiny z biomasy  IRR ≤ 9,5 %
  • Pro fotovoltaické výrobny elektřiny IRR ≤ 8,4 %
  • Pro male vodní elektrárny IRR ≤ 7 %
  • Pro větrné elektrárny IRR ≤ 7 %

Kontroly se budou týkat primárně výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 a měly by být zacíleny jen přibližně na desetinu z těchto výroben, které v roce 2015 dohromady vyčerpaly okolo 90 %  dotací.

Kontroly se nebudou týkat výroben, u nichž součet podpory ve třech po sobě jdoucích letech přesáhl 200 000 EUR, tedy 5,3 mil. Kč, tj. především malých instalací. Výjimkou jsou výrobny, které sice samy o sobě tuto hranici nepřesáhly, avšak jsou součástí většího celku, v němž k překročení hranice 200 000 EUR došlo. Tzn. limit 200 000 EUR se vztahuje na příjemce podpory, ne na výrobnu.

Kompletní článek o kontrolách překompenzace včetně informací o možných opatřeních, která při zjištění překompenzace hrozí, naleznete na webu advokátní kanceláře Frank Bold, která se mimojiné specializuje právě na oblast "čistých energií".

frankbold